کالای فیزیکی

آموزش V-Ray

آموزش V-Ray

آموزش V-Ray

۴۲٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

١ - مبانی اولیه
مقدمه - فعال کردن V-Ray - مفهوم گاما
 

٢ - کار با Frame Buffer
کار با (Frame Buffer (۱ - کار با (Frame Buffer (۲
 

٣ - پنجره Frame Buffer V-Ray
پنجره (Frame Buffer V-Ray (۱ - پنجره (Frame Buffer V-Ray (۲ - پنجره (Frame Buffer V-Ray (۳
 

۴ - آشنایی با Sampleها
مفاهیم Sample و Antialiasing - کار با Image Sampler - بررسی وضعیت Sampleها
 

۵ - کار با فیلترها
کار با فیلترها
 

۶ - آشنایی با GI
مفهوم GI - عملکرد GI
 

٧ - پرتوهای اولیه و ثانویه
پرتوهای اولیه و ثانویه
 

٨ - کار با Irradiance Map
آشنایی با Irradiance Map - تنظیمات Irradiance Map - تعیین کیفیت رندر
 

٩ - کار با Light Cache
آشنایی با Light Cache - فیلترهای Light Cache
 

١٠ - سایر انواع موتورها
آشنایی با Brute Force - آشنایی با Photon Map - ترکیب موتورهای GI
 

١١ - نور V-Ray Sun
آشنایی با V-Ray Sun - پیکربندی V-Ray Sun - سایز و شدت نور V-Ray Sun - تنظیمات V-Ray Sun
 

١٢ - تبدیل Daylight به V-Ray Sun
تبدیل Daylight به V-Ray Sun
 

١٣ - ایجاد نور محیطی
ایجاد نور محیطی
 

١۴ - کار با Color Mapping
آشنایی با Color Mapping - تنظیمات Color Mapping
 

١۵ - کار با دوربین V-Ray
آشنایی با دوربین V-Ray - تنظیم Shutter Speed - تنظیم White Balance
 

١۶ - کار با V-Ray Light
آشنایی با V-Ray Light - تنظیمات (V-Ray Light (۱ - تنظیمات (V-Ray Light (۲
 

١٧ - انواع V-Ray Light
انواع V-Ray Light
 

١٨ - کار با نورهای IES
آشنایی با نورهای IES - تنظیمات نورهای IES
 

١٩ - نور پردازی توسط تصاویر HDR
آشنایی با تصاویر HDR - استفاده از تصاویر HDR - تنظیمات تصاویر HDR - روش های نور پردازی HDR
 

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

۱ - کار با VRayMtlا
کار با VRayMtl
 

۲ - ایجاد Reflect
کار با Reflect – تنظیمات Reflect – سایر تنظیمات Reflect
 

۳ - ایجاد Refract
کار با Refract – تنظیمات Refract
 

۴ - کار با VRayLightMtl
کار با VRayLightMtl
 

۵ - کار با Material نیمه شفاف
ایجاد Material نیمه شفاف – عبور نور از Material
 

۶ - کار با Material پارچه
ایجاد Material پارچه – تنظیمات Material پارچه
 

۷ - کار با VRayOverrideMtl
کار با VRayOverrideMtl
 

۸ - کار با VRayBlendMtl
کار با VRayBlendMtl
 

۹ - کار با VRayDirt
استفاده از VRayDirt – تنظیمات VRayDirt
 

۱۰ - کار با VRayEdgesTex
کار با (VRayEdgesTex (۱ – کار با (VRayEdgesTex (۲
 

۱۱ -کار با VRayDisplacementMod
آشنایی با VRayDisplacementMod – تنظیمات VRayDisplacementMod – گزینه 2Dmapping
 

۱۲ - مفاهیم Focus و Motion Blur
آشنایی با Focus و Motion Blur – ایجاد عمق میدان – ایجاد Motion Blur
 

۱۳ - کار با VRayPlane
کار با VRayPlane
 

۱۴ - کار با VRayFur
کار با VRayFur – طراحی فرش
 

۱۵ - کار با VRaySphere و VRayClipper
کار با VRaySphere – کار با VRayClipper
 

۱۶ - کار با VRayProxy
آشنایی با VRayProxy – ایجاد VRayProxy – استفاده از VRayProxy
 

۱۷ - کار با سایر Objectها
کار با VRayMaterial – کار با VRayInstancer
 

۱۸ - افکت Caustics
ایجاد افکت Caustics – تنظیمات افکت Caustics
 

۱۹ - افکت VRayEnvironmentFog
افکت VRayEnvironmentFog – انتشار مه به صورت نور – کار با Render Elements
 

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۱ - تنظیمات صحنه
تنظیمات صحنه و رندر – تنظیم Material کلی صحنه – تنظیمات دوربین و خورشید
 

۲ - تنظیم نور صحنه
افزایش نور با VRayLight – بهینه سازی نور صحنه
 

۳ - نور پردازی داخلی به کمک HDR
افزودن تصویر HDR – کارکرد تصویر HDR – نمایش تصویر HDR
 

۴ - آماده سازی صحنه برای Material
آماده سازی صحنه برای Material
 

۵ - ایجاد Material کف اتاق و میز
ایجاد Material کف اتاق – ایجاد Material میز
 

۶ - ایجاد Material مبلمان
ایجاد Material مبلمان (۱) – ایجاد Material مبلمان (۲)
 

۷ - ایجاد فرش
مدل سازی فرش – ساخت پرزهای فرش
 

۸ - ایجاد تابلو
ایجاد Material تابلو – ساخت قاب تابلو (۱) – ساخت قاب تابلو (۲)
 

۹ - ایجاد آباژور
ساخت Material آباژور – تکمیل آباژور
 

۱۰ - افزودن پشت زمینه پنجره
ساخت Plane – افزودن تصویر
 

۱۱ - کار با Render Mask
کار با Render Mask
 

۱۲ - نورپردازی صحنه داخلی
نورپردازی با هالوژن ها – تکمیل نورهای هالوژن – افزودن نور به آباژور
 

۱۳ - نورپردازی صحنه خارجی
افزودن VRaySun – شبیه سازی نور ظهر
 

۱۴ - نورپردازی خارجی به کمک HDR
نورپردازی صحنه خارجی – تنظیمات رندر آسمان
 

۱۵ - ایجاد Material شیشه
ایجاد Material شیشه
 

۱۶ - تنظیمات Floor
تشخیص Floor در صحنه – ایجاد Multi/Sub-Object – ایجاد Floor داخلی
 

۱۷ - ایجاد Material پله، ستون و سقف
ایجاد Material پله ها و ستون ها – ایجاد Material سقف
 

۱۸ - ایجاد سایر Material ها
ایجاد Material قاب پنجره ها – ایجاد Material زمین و دیوارها
 

۱۹ - افزودن پوشش گیاهی
اضافه کردن درخت ها – ادغام فایل ها
 

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی