کالای فیزیکی

آموزش SketchUp

آموزش SketchUp

آموزش SketchUp

۳۴٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

١ - مقدمه
مقدمه
 

٢ - ورود به برنامه
انتخاب الگو - آشنایی با محیط کاری - کار با نوار ابزار
 

٣ - ابزارهای ترسیم (۱)
کار با ابزار Line - کار با ابزار Rectangle
 

۴ - ابزارهای ترسیم (۲)
کار با ابزار Circle - کار با ابزار Polygon - تفاوت Circle و Polygon
 

۵ - ترسیم کمان
کار با ابزارهای ترسیم کمان - کار با ابزار Two Point Arc - کار با ابزار Freehand
 

۶ - ترسیم در نمای سه بعدی
کار با نمای سه بعدی - ابزار Rotated Rectangle
 

٧ - ابزارهای ویرایشی
کار با ابزار Select - کار با ابزار Move - کار با ابزارهای Rotate و Scale
 

٨ - اندازه گذاری و درج متن
ابزار Dimension - ابزار Text
 

٩ - مدل سازی دیوار
ترسیم دیوار - کار با ابزار Tape Measure
 

١٠ - پیمایش نمای دید
پیمایش مدل - کار با ابزارهای Zoom
 

١١ - کار با ابزار Offset
کار با ابزار Offset
 

١٢ - ابزار Push/Pull
آشنایی با ابزار Push/Pull - کار با ابزار Push/Pull
 

١٣ - مدیریت نمای دید
کار با نماهای استاندارد - کار با حالت های نمایشی
 

١۴ - ایجاد نمای کف بر اساس تصویر
ایجاد نمای کف بر اساس تصویر
 

١۵ - ایجاد مدل بر اساس تصویر
ایجاد مدل بر اساس تصویر (۱) - ایجاد مدل بر اساس تصویر (۲)
 

١۶ - ایجاد قاب در و پنجره خانه (۱)
ایجاد قاب پنجره نشیمن - ایجاد قاب در راهرو
 

١٧ - ایجاد قاب در و پنجره خانه (۲)
ایجاد قاب در آشپزخانه - تکمیل آشپزخانه
 

١٨ - ایجاد قاب در و پنجره خانه (۳)
ایجاد قاب پنحره ناهارخوری - افزودن جزئیات
 

١٩ - ایجاد کمد
افزودن کمد - تکمیل کمد - تصحیح مدل
 

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

١ - گروه بندی Elementها
گروه بندی Elementها
 

٢ - ایجاد طبقه دوم (۱)
ایجاد کف طبقه دوم - اتاق اصلی طبقه دوم - راهروی ورودی طبقه دوم
 

٣ - ایجاد طبقه دوم (۲)
تکمیل دیوارهای داخلی - پنجره های اتاق اصلی - درهای طبقه دوم
 

۴ - مدیریت Shortcutها
تعریف Shortcutها - دستورات Hide
 

۵ - پانل Outliner
پانل Outliner
 

۶ - کار با لایه ها
کار با لایه ها (۱) - کار با لایه ها (۲)
 

٧ - کار با Sceneها
آشنایی با Sceneها - ایجاد Scene جدید - ویرایش Sceneها
 

٨ - کنترل نمایش
ویژگی Field Of View - ویژگی Walkthrough
 

٩ - طراحی اتاق ها
ایجاد اتاق ها - کار با ابزار Area
 

١٠ - کار با Materialها (۱)
کار با ابزار Paint Bucket - ویرایش ویژگی های Material - وارد کردن Texture
 

١١ - کار با Materialها (۲)
درج Material - ویرایش Material در Photoshop - ایجاد Material جدید
 

١٢ - کار با ابزار Protractor
کار با ابزار Protractor
 

١٣ - طراحی سقف های شیروانی
طراحی سقف های شیروانی (۱) - طراحی سقف های شیروانی (۲)
 

١۴ - طراحی سقف های پیچیده
کار با ابزار Follow Me - ایجاد سقف های پیچیده
 

١۵ - طراحی سقف های شیبدار
ایجاد سقف های شیبدار چهاربر - ایجاد سقف های شیبدار مسطح
 

١۶ - طراحی سقف کاذب
ایجاد سقف کاذب - ایجاد سقف کاذب طبقه دوم
 

١٧ - ویرایش سقف کاذب
تغییر لایه سقف کاذب - ایجاد بافت سقف کاذب
 

١٨ - کپی و بازنشانی در محل
کپی و بازنشانی در محل
 

١٩ - کار با گروه ها و کامپوننت ها
گروه ها و کامپوننت ها - کار با کامپوننت های از پیش ساخته - کار با دستور Interact
 

٢٠ - آزمون عملی
۶ دوره آزمون عملی

١ - طراحی پله
ایجاد پله - تکمیل پلکان
 

٢ - ویرایش پله ها
ویرایش پله ها (۱) - ویرایش پله ها (۲)
 

٣ - ایجاد پاگرد
تبدیل پایین ترین پله به پاگرد - ویرایش انحنای پاگرد
 

۴ - تکمیل پاگرد
تکمیل پاگرد (۱) - تکمیل پاگرد (۲)
 

۵ - درج Spindle
ایجاد Spindle - تصحیح بالاترین پله - تکمیل Spindle
 

۶ - ایجاد نرده ها
ایجاد نرده ها (۱) - ایجاد نرده ها (۲)
 

٧ - درج انواع در
درج در کمد - درج در حمام
 

٨ - طراحی پنجره ها
طراحی پنجره ها
 

٩ - ایجاد پنجره کشویی دو تکه
ایجاد پنجره کشویی دو تکه (۱) - ایجاد پنجره کشویی دو تکه (۲)
 

١٠ - کار با Pluginها
نصب Plugin - نوار ابزار (1001Bit Tools (۱ - نوار ابزار (1001Bit Tools (۲
 

١١ - مدل سازی آشپزخانه
طراحی کابینت ها - ایجاد قفسه و پیشخوان - کار با Material آشپزخانه - کار با Warehouse - افزودن لوازم آشپزخانه
 

١٢ - ایجاد کتابخانه Componentها
ایجاد کتابخانه Componentها
 

١٣ - ایجاد مدل بر اساس تصویر
درج تصویر و تنظیم Perspective - مدل سازی کمد
 

١۴ - ویرایش مدل بر اساس تصویر
تصحیح مدل ایجاد شده - افزودن جزئیات به مدل - ذخیره و وارد کردن مدل
 

١۵ - طراحی نمای ساختمان
ایجاد نمای ساختمان - ایجاد پله های ورودی
 

١۶ - کار با ابزار 3D Text
کار با ابزار 3D Text
 

١٧ - استفاده از Styleها
کار با Styleها - ایجاد Style سفارشی
 

١٨ - مدل سازی Solid
کار با Booleanها - کار با دستور Trim - کار با دستور Split - ایجاد Shellها
 

١٩ - ایجاد انیمیشن و تهیه خروجی
ایجاد انیمیشن - تهیه خروجی
 

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون