کالای فیزیکی

آموزش +Network

آموزش +Network

آموزش +Network

۴۲٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

١ - مقدمه
مقدمه
 

٢ - مبانی اولیه
شبکه های کامپیوتری - مفاهیم پایه
 

٣ - انواع شبکه
انواع شبکه از نظر وسعت ناحیه - شبکه Peer To Peer - شبکه Client/Server - انواع سرور - اینترنت، اینترانت و اکسترانت
 

۴ - انواع توپولوژی
توپولوژی های شبکه - توپولوژی Bus - توپولوژی Star - توپولوژی Mesh - توپولوژی Ring و Hybrid
 

۵ - توپولوژی Wireless
کار با توپولوژی Wireless - معایب و مزایای Wireless
 

۶ - طرح بندی توپولوژی ها
طرح بندی توپولوژی ها
 

٧ - انواع کابل ها
آشنایی با Coaxial Cable - انواع کابل Coaxial - کابل های Twisted Pair
 

٨ - استانداردهای سیم کشی
استاندارد Straight Through Cable - استاندارد Crossover Cable - استانداردهای 568A و 568B - کار با Cat 5
 

٩ - کار با Fiber Optic Cable
کابل Fiber Optic - ویژگی مهم کابل ها
 

١٠ - متدهای دسترسی
روش های CSMA/CD و CSMA/CA - روش Token Passing
 

١١ - معماری شبکه
مفاهیم Baseband و Broadband - آشنایی با Ethernet - انواع معماری Ethernet - زیر استانداردهای Ethernet - معماری Token Ring
 

١٢ - کار با NetBEUI
پروتکل های شبکه - پروتکل NetBEUI - مفهوم NetBIOS - حالت های NetBIOS
 

١٣ - پروتکل IPX/SPX
آشنایی با پروتکل IPX/SPX - مدیریت بسته ها در IPX/SPX
 

١۴ - کار با AppleTalk و TCP/IP
پروتکل AppleTalk - پروتکل TCP/IP
 

١۵ - مدل OSI
کار با مدل OSI - عملکرد مدل OSI - سه لایه بالایی مدل OSI
 

١۶ - لایه های مدل OSI
لایه Transport - پروتکل های لایه Transport - لایه Network - لایه Data Link و Physical - مفهوم Data Encapsulation
 

١٧ - استاندارد IEEE
استاندارد IEEE
 

١٨ - کارت شبکه
کار با کارت شبکه - عملکرد Transceiverها - کار با MAC Address
 

١٩ - کار با Hub
کاربرد Hub - کار با پورت Uplink - انواع Hub
 

٢٠ - کار با MAU و Repeater
کار با MAU - کار با Repeater

۱ - کاربرد Bridge
کار با Bridge - کار با Bridge Table
 

۲ - کاربرد Switch
کار با Switch - کار با VLAN - ویژگی های STP و Trunking - ویژگی های امنیتی و کنترلی
 

۳ - کار با Router و Brouter
کار با Router و Brouter
 

۴ - مفاهیم مربوط به انتقال داده
مفهوم Broadcast Domain - مفهوم Collision Domain
 

۵ - انواع Deviceهای شبکه
کار با Gateway - ابزارهای امنیتی - انواع IDS
 

۶ - مفهوم IP
نقش IP در پروتکل TCP/IP - تبدیل Binary به Decimal - تبدیل Decimal به Binary - بخش های IP
 

۷ - مدیریت IP
کار با Subnet Mask - کار با Default Gateway - کلاس های IP - کار با Loopback Address - روش های ارسال و دریافت داده ها
 

۸ - مدیریت TCP/IP
کار با TCP/IP Ports - تنظیمات دستی TCP/IP
 

۹ - اختصاص خودکار IP
پروتکل DHCP - نقش Scope و Server - مفاهیم APIPA و BOOTP
 

۱۰ - مفهوم Domain Name
فرایند درخواست داده ها - انواع Domain Name
 

۱۱ - مدل TCP/IP
مفهوم  Protocol Suite - نقش پروتکل TCP - فرایند Three Way Handshake
 

۱۲ - لایه های مدل TCP/IP
کار با لایه Internet - سایر پروتکل های لایه Internet - پروتکل HTTP و HTTPS - ارسال و دریافت ایمیل ها - کار با MNTP،NTP و SNMP - پروتکل های انتقال
 

۱۳ - مفهوم IPv6
کار با  IPv6 - انواع IPv6
 

۱۴ - سرویس های شبکه
مفهوم Network Services - سرویس NAT - سرویس های SNAT و PAT - سرویس های دسترسی از راه دور - سایر سرویس های شبکه
 

۱۵ - استفاده بهینه از IPها
مفهوم Subnetting - محاسبه Subnet
 

۱۶ - مثال های Subnet
ایجاد IPهای Subnet (1) - ایجاد IPهای Subnet (2) - سوالات مربوط به Subnet (1) - سوالات مربوط به Subnet (2) - طراحی Subnet از شبکه
 

۱۷ - مفهوم Classless
مفهوم Classless
 

۱۸ - عملکرد Switchها
روش های Switching - انواع Switchها
 

۱۹ - قابلیت های Switchها
قابلیت SNMP Monitoring - قابلیت Link Aggregation
 

۲۰ - کنترل کیفیت خدمات
مفهوم Quality Of Service - مفهوم Delay و Flow Control - مفهوم Jitter

۱ - مدیریت Switchها
مبانی پیکربندی Switchها - سرویس های Switch - مفاهیم مرتبط با Switch
 

۲ - کاربرد Packet Tracer
ورود به Packet Tracer - تغییر Hostname
 

۳ - پیکربندی Interface
پیکربندی (Interface (۱ - پیکربندی (Interface (۲
 

۴ - مدیریت VLANها
اختصاص IP به Switch - پیکربندی VLANها - افزودن پورت به VLAN - پروتکل های VLAN
 

۵ - ویژگی های اختصاصی Switchها
ویژگی Port Bonding - ویژگی Port Security
 

۶ - مدیریت Routerها
پیکربندی Routerها - تنظیم Interfaceهای Router - کار با Interfaceهای Serial
 

۷ - اتصال Routerها به یکدیگر
اتصال Routerها به یکدیگر (۱) - اتصال Routerها به یکدیگر (۲)
 

۸ - روش های Troubleshooting
مبانی اشکال زدایی - مشکل Port Configuration - مشکلات منطقی
 

۹ - اصول مسیریابی
مسیریابی در Router - کار با Routing Table - مفاهیم مرتبط با مسیریابی
 

۱۰ - روش های مسیریابی
کار با IP Routing - ایجاد Router سفارشی - مسیریابی Static - مسیریابی Dynamic
 

۱۱ - نقش Metric Value
مفهوم Metric Value - انواع Metric Value
 

۱۲ - پروتکل های مسیریابی
آشنایی با پروتکل RIP - کاربرد پروتکل RIP - پروتکل IGRP - پروتکل های Link State - پروتکل های Hybrid
 

۱۳ - بررسی تنظیمات TCP/IP
دستور Ipconfig - کار با Switchهای Ipconfig - دستور Ping - تنظیمات دستور Ping - تنظیم حجم و تعداد بسته ها
 

۱۴ - کار با دستورهای Tracert و Netstat
دستور Tracert - کار با Switch های Tracert - دستور Netstat - تنظیمات (Netstat (۱ - تنظیمات (Netstat (۲
 

۱۵ - رصد و کنترل شبکه
مفهوم NetBT - کار با Nbtstat - کار با Nslookup - سایر دستورات شبکه
 

۱۶ - کاربرد Wireless
مبانی کار با Wireless - انواع شبکه های Wireless - استانداردهای Wireless - عملکرد کانال ها
 

۱۷ - پروتکل های رمزگذاری
پروتکل WEP - پروتکل های WPA و WPA2
 

۱۸ - تنظیمات صفحه مدیریت
تغییر نام کاربری و رمز عبور - مدیریت SSID - تنظیم Wireless Mac Filter
 

۱۹ - تهدیدات شبکه Wireless
نفوذ به Wireless - رمزگشایی Wireless - تهدید Rogue Access Point
 

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی