کالای فیزیکی

آموزش Maya 2015

آموزش Maya 2015

آموزش Maya 2015

۳۴٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

١ - آشنایی با نرم افزار
شروع کار با نرم افزار - آشنایی با محیط کاری - نماهای دید
 

٢ - آشنایی با View Cube
کار با مکعب دید - تنظیمات View Cube
 

٣ - کار با View Portها
پیمایش مدل و زوایای دید - شیوه های مختلف نمایش
 

۴ - استفاده از محیط کاری
کار با Hotbox و Marking Menus - سفارشی کردن محیط کاری - ساختار پروژه های Maya
 

۵ - مدل سازی Polygonal
رسم Polygonهای ساده (١) - رسم Polygonهای ساده (٢) - تنظیمات Polygonها
 

۶ - ویرایش آبجکت ها
انتخاب آبجکت ها - جابجا کردن آبجکت ها - چرخاندن و تغییر اندازه آبجکت ها
 

٧ - کار با نقطه Pivot و Snap
آشنایی با نقطه Pivot - خصوصیت Snap
 

٨ - پانل های ویرایشی آبجکت ها
پانل Channel Box - پانل Attribute Editor
 

٩ - سازماندهی آبجکت ها
آشنایی با Outliner - ایجاد سلسله مراتب - گروه بندی آبجکت ها - آشنایی با Hypergraph
 

١٠ - مدیریت آبجکت ها
نمایش و عدم نمایش آبجکت ها - کار با لایه ها - ماسک های انتخاب
 

١١ - ویرایش مدل های Polygonal (١)
مؤلفه های سازنده آبجکت - خصوصیت Soft Selection - نمایش سطوح Subdivision
 

١٢ - ویرایش مدل های Polygonal (٢)
دستور Smooth - دستور Extrude - آشنایی با History آبجکت ها
 

١٣ - مدل سازی ساختمان
شبیه سازی یک ساختمان (١) - شبیه سازی یک ساختمان (٢)
 

١۴ - کار با تصاویر
کار با تصاویر
 

١۵ - مدل سازی پرنده
ایجاد بدن پرنده - ایجاد پاهای پرنده - ایجاد بال های پرنده
 

١۶ - آشنایی با Normalها
کار با Face Normalها - کار با Vertex Normalها
 

١٧ - آشنایی با ابزار Sculpt Geometry
ابزار Sculpt Geometry (١) - ابزار Sculpt Geometry (٢)
 

١٨ - دستورات ویرایشی Polygonها
دستور Wedge - دستور Bevel
 

١٩ - برش آبجکت ها (١)
ابزار Cut Faces - ابزار Multi-Cut
 

٢٠ - برش آبجکت ها (٢)
دستور Bridge - شبیه سازی چشم ماهی
 

٢١ - مدل سازی Symmetric
دستور Duplicate Special - دستور Mirror - ترکیب و ادغام رئوس
 

٢٢ - سایر ابزارهای Polygon
کار با Booleanها - ابزار Crease
 

٢٣ - آشنایی با Deformerها
آشنایی با دستور Lattice - کار با Deformerهای غیرخطی (١) - کار با Deformerهای غیرخطی (٢)
 

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
 

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

١ - مدل سازی NURBS
تفاوت آبجکت های Polygonal و NURBS - ایجاد سطوح NURBS (١) - ایجاد سطوح NURBS (٢) - ابزار Surface Editing
 

٢ - طراحی زیر دریایی (١)
نحوه Map کردن تصویر بر روی سطوح NURBS - ایجاد بدنه زیر دریایی - ایجاد جزئیات بدنه
 

٣ - طراحی زیر دریایی (٢)
جدا کردن سطوح NURBS - ساخت ملخک های پروانه
 

۴ - ترسیم منحنی های NURBS (١)
ایجاد منحنی های CV - ابزارهای Ep Curve و Pencil Curve - ایجاد منحنی های Bezier
 

۵ - ترسیم منحنی های NURBS (٢)
رسم کمان - ابزار Text
 

۶ - ویرایش منحنی های NURBS
ابزار Curve Editing - افزودن جزئیات به منحنی - باز کردن و بستن منحنی ها
 

٧ - روش های تکثیر منحنی ها
تکثیر منحنی ها - آفست کردن منحنی ها - تکثیر منحنی از یک سطح NURBS
 

٨ - تبدیل منحنی ها به سطوح NURBS (١)
دستور Revolve - دستور Loft - ایجاد سایر قسمت های زیر دریایی
 

٩ - تبدیل منحنی ها به سطوح NURBS (٢)
دستور Extrude - دستور Planar
 

١٠ - باز و بسته کردن سطوح
باز و بسته کردن سطوح
 

١١ - ایجاد و تصویر کردن منحنی
ایجاد منحنی بر روی سطوح - تصویر کردن منحنی بر روی سطوح
 

١٢ - ویرایش سطوح NURBS
نحوه Trim کردن سطوح NURBS - کار با Booleanها - دستور Stitch
 

١٣ - تبدیل سطوح NURBS به Polygonal
تبدیل سطوح NURBS به Polygonal
 

١۴ - درج Materialها
درج Materialها
 

١۵ - خصوصیات Materialها
خصوصیات Materialها (١) - خصوصیات Materialها (٢)
 

١۶ - اعمال Map
اعمال Map
 

١٧ - کار با Materialها
کار با Ramp - کار با Hypershade -کار با IPR - کار با Mental Ray Materials
 

١٨ - درج تصاویر و گرادیان ها
استفاده از تصاویر Bitmap (١) - استفاده از تصاویر Bitmap (٢) - کار با بافت های Ramp
 

١٩ - ایجاد شفافیت
ایجاد Transparency (١) - ایجاد Transparency (٢) - آشنایی با Specularity
 

٢٠ - ایجاد بازتاب
ایجاد بازتاب در Maya Renderer - ایجاد بازتاب در Mental Ray Renderer
 

٢١ - ایجاد برآمدگی و فرو رفتگی
کار با Bump Mapping - کار با Displacement Mapping
 

٢٢ - اعمال بافت
اعمال بافت بر روی سطح - Map کردن تصویر بر روی سطوح چند ضلعی
 

٢٣ - کار با UV Mapping
اصول  ابتدایی UV Mapping (١) - اصول ابتدایی UV Mapping (٢) - اصلاح Mapها با  کمک UV Texture Editor - اعمال UV Mapping در یک آبجکت پیچیده (١) - اعمال  UV Mapping در یک آبجکت پیچیده (٢)
 

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
 

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

- مبانی انیمیشن
آشنایی با محیط ایجاد انیمیشن - ایجاد فریم های کلیدی - تنظیمات ایجاد انیمیشن - خصوصیت Auto Key
 

٢ - ایجاد انیمیشن (١)
متحرک سازی Attribute - کپی و اعمال تغییر در فریم های کلیدی - ایجاد کلیدهای Breakdown
 

٣ - ایجاد انیمیشن (٢)
آشنایی با Playblast - متحرک سازی در مسیر
 

۴ - دنباله های حرکتی
ایجاد دنباله های حرکتی - خصوصیت Ghosting
 

۵ - ویرایش انیمیشن
ویرایش کلیدها در Graph Editor‌ - ویرایش کلیدها در Dope Sheet
 

۶ - چرخه های انیمیشن
چرخه های انیمیشن
 

٧ - قفل و پنهان کردن پارامترها
قفل و پنهان کردن پارامترها
 

٨ - استخوان بندی
مفاهیم استخوان بندی - ایجاد استخوان بندی
 

٩ - ویرایش استخوان بندی
تغییر شکل Mesh‌ توسط ابزار Skin - ابزار Paint Skin Weights
 

١٠ - متحرک سازی اسکلت
متحرک سازی اسکلت
 

١١ - رندر
تنظیمات رندر - آشنایی با تنظیمات Maya Software Renderer‌ - آشنایی با تنظیمات Mental Ray Renderer - تعیین وضعیت رندر
 

١٢ - انواع نور
انواع نور (١) - انواع نور (٢)
 

١٣ - نور Ambient
نور Ambient
 

١٤ - ویرایش نور
ابزار Show Manipulator - تنظیمات ابزار Show Manipulator
 

١۵ - سایه ها
سایه های Depth Map - سایه های Raytrace
 

١۶ - خصوصیت Light Decay
خصوصیت Light Decay
 

١٧ - افکت های نوری
ایجاد افکت های نور حجمی - خصوصیت Barn Doors در نورهای Spot - ایجاد افکت Lens Flare‌ - خصوصیت Gobo
 

١٨ - دوربین (١)
ایجاد دوربین - آشنایی با خصوصیات دوربین (١) - آشنایی با خصوصیات دوربین (٢)
 

١٩ - دوربین (٢)
درج تصویر پشت زمینه - ایجاد Gate و فریم های امن
 

٢٠ - عمق میدان
افزودن عمق میدان - ایجاد Bokeh‌ با استفاده از Lens Shader
 

٢١ - ایجاد افکت Motion Blur
ایجاد افکت Motion Blur در Maya Software Renderer ‌ - ایجاد افکت Motion Blur در Mental Ray Renderer
 

٢٢ - رندر پیشرفته در Mental Ray
خصوصیت Final Gathering - تبدیل آبجکت ها به منبع نور - ایجاد Global Illumination
 

٢٣ - خصوصیت Batch Render
خصوصیت Batch Render
 

٢٤ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون
 

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست