کالای فیزیکی

آموزش MS Project 2013

آموزش MS Project 2013
کالای فیزیکی

آموزش MS Project 2013

۳۴٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

١ - مقدمه
 مقدمه
 

٢ - مبانی و مفاهیم
 مفاهیم ابتدایی (١) - مفاهیم ابتدایی (٢) - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه
 

٣ - فواید برنامه ریزی
 فواید برنامه ریزی (١) - فواید برنامه ریزی (٢)
 

۴ - ورود به نرم افزار
 آشنایی با محیط کاری - کار با نماهای مختلف
 

۵ - کنترل مشخصات
 مشخصات فیلدها و رکوردها - تعیین مشخصات پروژه
 

۶ - آشنایی با WBS
 آشنایی با WBS
 

٧ - کار با فعالیت ها
 وارد کردن فعالیت ها - حذف فعالیت ها و خلاصه فعالیت ها
 

٨ - ایجاد Milestone
 ایجاد Milestone
 

٩ - کار با کدهای WBS
 ایجاد کدهای WBS - سفارشی کردن کدهای WBS
 

١٠ - زمان بندی دستی و خودکار
 زمان بندی دستی و خودکار (١) - زمان بندی دستی و خودکار (٢) - ایجاد کپی وابسته
 

١١ - فعالیت های Recurring
 فعالیت های Recurring (١) - فعالیت های Recurring (٢)
 

١٢ - آشنایی با Timeline
 آشنایی با Timeline
 

١٣ - کار با تقویم ها
 تقویم های کاری - ایجاد یک تقویم کاری (١) - ایجاد یک تقویم کاری (٢)
 

١۴ - کار با زمان
 کنترل زمان فعالیت ها در نمودار گانت - واحدهای زمانی
 

١۵ - روابط
 آشنایی با روابط - انواع رابطه
 

١۶ - پیش نیازی و پس نیازی
 تعریف پیش نیازی ها - تعریف پس نیازی ها - سایر جزئیات در ایجاد روابط
 

١٧ - قیدها
 آشنایی با قیدها - تناقض قیدها و روابط
 

١٨ - مفاهیم Deadline و شناوری
 مفهوم Deadline - مفهوم شناوری
 

١٩ - فعالیت های بحرانی
 فعالیت های بحرانی - محاسبه شناوری
 

٢٠ - سفارشی کردن نمای گانت (١)
 ایجاد میله های سفارشی - تعیین ظاهر میله ها
 

٢١ - سفارشی کردن نمای گانت (٢)
 نمای گانت سفارشی - تنظیم واحد زمانی در نمای گانت - درج شکل در نمای گانت - خطوط راهنما
 

٢٢ - منابع
 تعریف منابع - تنظیمات منابع
 

٢٣ - تخصیص منابع
 تعیین سطح دسترسی منابع - تخصیص منابع به فعالیت ها
 

٢۴ - آزمون های عملی
 شامل ۶ دوره آزمون
 

٢۵ - آزمون های تستی
 شامل ۶٠ عدد تست

١ - کنترل منابع و فعالیت ها
 کنترل منابع و فعالیت ها
 

٢ - انواع فعالیت ها
 تعیین نوع فعالیت - کاربرد گزینه Effort Driven - کاهش زمان انجام فعالیت
 

٣ - تاثیر Task Typeها
 تاثیر Task Typeها (١) - تاثیر Task Typeها (٢)
 

۴ - آشنایی با تسطیح منابع
 تسطیح منابع - استراتژی های تسطیح منابع
 

۵ - مبانی تسطیح منابع
 نحوه تسطیح منابع - تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها
 

۶ - تنظیمات Leveling
 تنظیمات Leveling (١) - تنظیمات Leveling (٢) - تنظیمات Leveling (٣) - فیلدهای موثر در تسطیح منابع
 

٧ - تسطیح دستی منابع
 تسطیح دستی منابع (١) - تسطیح دستی منابع (٢)
 

٨ - تعریف هزینه ها
 تعریف هزینه ها (١) - تعریف هزینه ها (٢)
 

٩ - تعیین هزینه های متغیر
 تعیین هزینه های متغیر
 

١٠ - بودجه
 تعریف منابع بودجه ای - تخصیص منابع بودجه ای - مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده
 

١١ - مرتب سازی فعالیت ها
 مرتب سازی فعالیت ها
 

١٢ - گروه بندی فعالیت ها
 گروه بندی فعالیت ها (١) - گروه بندی فعالیت ها (٢)
 

١٣ - فیلتر کردن فعالیت ها
 فیلتر کردن فعالیت ها (١) - فیلتر کردن فعالیت ها (٢)
 

١۴ - روابط خارجی
 ایجاد روابط خارجی - نمایش روابط خارجی - به روز رسانی روابط خارجی
 

١۵ - آشنایی با زیر پروژه ها
 آشنایی با زیر پروژه ها
 

١۶ - کار با Baseline
 ذخیره Baseline - نمایش Baseline - به روز رسانی Baseline
 

١٧ - فیلدهای سفارشی
 فیلدهای سفارشی (١) - فیلدهای سفارشی (٢) - فیلدهای سفارشی (٣)
 

١٨ - فرمول نویسی
 فرمول نویسی
 

١٩ - تاریخ های شمسی
 تاریخ های شمسی
 

٢٠ - نمای Calendar
 نمای Calendar
 

٢١ - کار با نمای Network Diagram
 نمای Network Diagram - چیدمان فعالیت ها در Network Diagram - تعیین فرمت Boxها
 

٢٢ - کار با سایر نماها
 نمای Task Usage - نماهای Resource Allocation و Team Planner - سایر نماها
 

٢٣ - ایجاد یک نمای جدید
 ایجاد یک نمای جدید
 

٢۴ - آزمون های عملی
 شامل ۶ دوره آزمون
 

٢۵ - آزمون های تستی
 شامل ۶٠ عدد تست

١ - جداول
 کار با جداول (١) - کار با جداول (٢) - جداول مربوط به منابع
 

٢ - مدیریت Objectها
 مدیریت Objectها
 

٣ - تنظیم Status Date
 تنظیم Status Date
 

۴ - تنظیم خط پیشرفت
 تنظیم خط پیشرفت
 

۵ - درصدهای پیشرفت برنامه ای
 درصدهای پیشرفت برنامه ای
 

۶ - درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای
 محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای - ترسیم نمودار - درصد پیشرفت زمانی
 

٧ - درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی
 درصد پیشرفت هزینه ای - درصد پیشرفت فیزیکی
 

٨ - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای
 محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢)
 

٩ - پیش بینی درصدهای پیشرفت
 پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣)
 

١٠ - فیلدها
 انواع فیلدها - تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر
 

١١ - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها
 ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢)
 

١٢ - زمان بندی مجدد فعالیت ها
 زمان بندی مجدد فعالیت ها
 

١٣ - ارزش کسب شده پروژه
 ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)
 

١۴ - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده
 محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢)
 

١۵ - گزارش داخلی
 گزارشات داخلی (١) - گزارشات داخلی (٢) - ایجاد گزارش داخلی
 

١۶ - گزارشات خارجی
 گزارشات خارجی
 

١٧ - ایجاد گزارش سفارشی
 ایجاد گزارش سفارشی
 

١٨ - تهیه پرینت
 تهیه پرینت
 

١٩ - تنظیمات پرینت
 تنظیمات پرینت (١) - تنظیمات پرینت (٢)
 

٢٠ - توابع ریاضی و کاراکتری
 توابع ریاضی و کاراکتری
 

٢١ - سایر توابع
 توابع تبدیلی - توابع نمایشی
 

٢٢ - انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
 انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
 

٢٣ - ماکروها
 کار با ماکروها - ضبط ماکرو
 

٢۴ - آزمون های عملی
 شامل ۶ دوره آزمون
 

٢۵ - آزمون های تستی
 شامل ۶٠ عدد تست

پرفروش‌ترین محصولات

محصولی برای نمایش وجود ندارد