کالای فیزیکی

آموزش AutoCAD 3D

آموزش AutoCAD 3D

آموزش AutoCAD 3D

۴۲٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

١ - مقدمه
مقدمه

٢ - کار با محیط سه بعدی
ورود به برنامه - ایجاد اسناد سه بعدی - نمایش ابزارهای سه بعدی

٣ - حالت های نمایشی
حالت های نمایشی (۱) - حالت های نمایشی (۲)

۴ - استفاده از ViewCube
کار با ViewCube - منوی کلیک راست ViewCube

۵ - تنظیمات ViewCube
تنظیمات ViewCube (١) - تنظیمات ViewCube (٢)

۶ - ایجاد Named View
ایجاد Named View

٧ - پیمایش Viewportها
پیمایش Viewport توسط ماوس - کار با ابزارهای پیمایشی

٨ - کار با Navigation Wheel
کار با Navigation Wheel (١) - کار با Navigation Wheel (٢)

٩ - بزرگ نمایی و چرخاندن
مرور و بزرگ نمایی - کنترل بزرگ نمایی - کار با دستور Orbit

١٠ - مدیریت Viewportها
کار با چند Viewport - تنظیمات Viewportها

١١ - کار با WCS
کار با WCS

١٢ - ابزار Box
کار با ابزار Box - روش های ترسیم Box

١٣ - کاربرد دستورات ویرایشی
کاربرد دستورات ویرایشی

١۴ - ترسیم استوانه
کار با ابزار Cylinder - روش های ترسیم قاعده استوانه

١۵ - ترسیم سایر Objectها
کار با ابزار Cone - کار با Sphere و Pyramid - کار با Wedge و Torus

١۶ - ایجاد انواع UCS
کار با دستگاه های مختصات - ایجاد یک UCS جدید - زیر فرمان های UCS (١) - زیر فرمان های UCS (٢)

١٧ - کاربرد UCSها
ترسیم اشکال به کمک UCS - کنترل نمایش UCS - تنظیم صفحه XY - کار با Gripها - ابزارهای گروه Coordinated

١٨ - کار با Dynamic UCS
کار با Dynamic UCS

١٩ - کار با Osnapهای سه بعدی
آشنایی با Osnap 3D - کار با دستگیره Vertex - تعیین مرکز اضلاع و سطوح

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون


۱ - دستگیره های 3D Osnap
کار با Knot - کار با Perpendicular - مبحث تکمیلی 3D Osnap

۲ - پیوسته کردن اشکال
ایجاد اشکال پیوسته - استفاده از دستور Boundary

۳ - دستور Extrude
کار با دستور Extrude - ترسیم مسیر راهنما - ایجاد Objectها توسط مسیر - زیر فرمان های دستور Extrude

۴ - دستور Loft
کار با دستور Loft - تنظیمات دستور Loft

۵ - دستورهای Revolve و Sweep
کار با دستور Revolve - کاربرد خط محور - کار با دستور Sweep

۶ - ابزار Polysolid
کار با ابزار Polysolid - تنظیمات ابزار Polysolid

۷ - دستور Presspull
دستور Presspull

۸ - ترکیب Objectها
کار با دستور Union - کار با Subtract و Intersect

۹ - طراحی Objectهای ترکیبی
ایجاد Objectهای ترکیبی - کار با دستور Interfere - تکمیل Object ترکیبی

۱۰ - گرد و پخ کردن لبه ها
کار با Fillet Edge - کار با Chamfer Edge

۱۱ - ابزار Slice
کار با ابزار Slice - زیر فرمان های ابزار Slice

۱۲ - تنظیم Gripها
کار با Gripها - اشکالی ترکیبی و Gripها

۱۳ - دستورات ویرایشی Faceها
دستورات ویرایشی Faceها (۱) - دستورات ویرایشی Faceها (۲)

۱۴ - ایجاد یک اتاق خواب ساده
پیاده سازی نقشه های دوبعدی - طراحی آباژور

۱۵ - کار با Meshها
آشنایی با Meshها - ایجاد Meshها

۱۶ - تنظیمات Meshها
تنظیم میزان نرم شدگی - انتخاب اجزای Mesh - کار با گیزموها - ویژگی Crease

۱۷ - مدیریت Faceها
ویرایش Faceها - تبدیل Mesh به Face

۱۸ - کار با Surfaceها
آشنایی با Surfaceها - ترسیم Surfaceها

۱۹ - ویرایش Surfaceها
ارتباط Extrude و Surface - ارتباط Loft و Surface - استفاده از Revolve و Sweep

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی


۱ - دستورات ویرایشی Surfaceها
کار با دستور Blend - کار با Patch و Offset

۲ - ارتباط Mesh و Surface
کار با Revolving Surface - ابزارهای گروه Primitives

۳ - طراحی لوکوموتیو
طراحی لوکوموتیو (١) - طراحی لوکوموتیو (٢)

۴ - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی
سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (١) - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (٢) - سه بعدی سازی اشکال دو بعدی (۳)

۵ - درج هاشور
درج هاشور

۶ - طراحی ساختمان بر اساس نقشه
کار با نقشه های مهندسی - سه بعدی سازی نقشه ها - ایجاد دیوارهای دوجداره - ایجاد قاب پنجره - تکمیل ساختمان

۷ - نمای Layout
کار با Layout - درج Viewportها

۸ - طراحی بر اساس تصویر
درج تصویر در Viewport - ایجاد سازه ها

۹ - ایجاد برش های دوبعدی
ایجاد برش های دوبعدی

۱۰ - استفاده از Flatshot
کار با Flatshot - ارتباط Flatshot و زاویه دید - به روز رسانی Flatshot

۱۱ - استفاده از Sectionها
کار با دستور Section - کار با Live Section

۱۲ - مدیریت Sectionها
تنظیمات Section Plane (١) - تنظیمات Section Plane (٢) -  ایجاد سطوح دو و سه بعدی - تنظیمات ایجاد Live Section

۱۳ - نورپردازی
اصول نورپردازی - کنترل تنظیمات نورپردازی

۱۴ - انواع نورپردازی
نورپردازی Architectural - نورپردازی Mechanical

۱۵ - کار با Sun Status
کار با Sun Status

۱۶ - استفاده از Materialها
کار با Materialها - درج Materialها

۱۷ - طراحی انواع Material
ایجاد Materialهای جدید - درج تصویر در Material

۱۸ - تنظیمات Render
تنظیمات Render

۱۹ - دوربین و انیمیشن
درج دوربین - کار با Walk و Fly - ایجاد انیمیشن (١) - ایجاد انیمیشن (٢)

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی